Hyacorp > Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Voorstelling van de site

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de site https://www.hyacorp.fr de identiteit bekendgemaakt van de verschillende betrokken in het kader van de realisatie en de opvolging ervan:

Eigenaar: Centre Saint-Honoré Ponthieu
12 rue de Ponthieu
75008 Parijs
Frankrijk

Auteur: Centre Saint-Honoré Ponthieu

Verantwoordelijke uitgever: Centre Saint-Honoré Ponthieu – cshp@hotmail.com

De verantwoordelijke uitgever is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Webmaster : SYMEDIANE

Verantwoording: de wettelijke bepalingen werden gegenereerd en aangeboden door Beignets, de partner van SubDelirium Agence Web Angoulême

BSO hostingdienstverlener

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en van de aangeboden diensten

Het gebruik van de site https://www.hyacorp.fr impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder beschreven worden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd of aangevuld worden, en dus worden de gebruikers van https://www.hyacorp.fr verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien op ieder ogenblik toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking om redenen van technisch onderhoud kan echter wel voorzien worden door https://www.hyacorp.fr, dat dan vooraf aan de gebruikers de data en uren van de interventie zal meedelen.

De site https://www.hyacorp.fr wordt regelmatig bijgewerkt door het Centre Saint-Honoré Ponthieu. De wettelijke bepalingen kunnen ook op ieder moment gewijzigd worden: ze worden echter opgelegd aan de gebruiker die verzocht wordt deze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

Beschrijving van de geleverde diensten

De site https://www.hyacorp.fr heeft als doel om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Het Centre Saint-Honoré Ponthieu verstrekt op de site https://www.hyacorp.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie. Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor weglatingen, onjuistheden en gebreken in de bijwerking, ongeacht of die te wijten zijn aan haar of aan derde partners die informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site https://www.hyacorp.fr wordt gegeven ter indicatie en kan evolueren. De inlichtingen op de site https://www.hyacorp.fr zijn overigens niet exhaustief. Ze worden versterkt onder voorbehoud van wijzigingen die aangebracht werden sinds de website online staat.

 

Contractuele beperkingen met betrekking tot de technische gegevens.

De site maakt gebruik van de EXEMPLE JavaScript technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe voor het raadplegen van de site recente apparatuur te gebruiken, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de jongste generatie

 

Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Het Centre Saint-Honoré Ponthieu is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of is houder van de zakelijke rechten van gebruik op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluid en software.

Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van: het Centre Saint-Honoré Ponthieu. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van om het even welk element dat ze bevat, zal beschouwd worden als een vervalsing en vervolgd worden conform de bepalingen van de artikels L.335-2 en volgende van het Wetboek Intellectuele Eigendom.

 

Beperkingen van de aansprakelijkheid.

Het Centre Saint-Honoré Ponthieu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, tijdens het raadplegen van de site van het Centre Saint-Honoré Ponthieu, en voortvloeiend, hetzij uit het gebruik van apparatuur die niet beantwoordt aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij door de aanwezigheid van een bug of van een incompatibiliteit.

Het Centre Saint-Honoré Ponthieu zal ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de indirecte schade (zoals bijvoorbeeld het verlies van verkoop of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://www.hyacorp.fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid tot het stellen van vragen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Het Centre Saint-Honoré Ponthieu behoudt zich het recht voor elke in deze ruimte geplaatste inhoud die zou indruisen tegen de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, en in het bijzonder tegen de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de gegevens, zonder voorafgaande ingebrekestelling te wissen. In voorkomend geval behoudt het Centre Saint-Honoré Ponthieu zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in het geval van berichten met racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto, …).

 

Beheer van de persoonsgegevens.

In Frankrijk worden de persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site https://www.hyacorp.fr, kunnen gegevens verzameld worden met betrekking tot: de URL van de linken via dewelke de gebruiker toegang kreeg tot de site https://www.hyacorp.fr, de verstrekker van toegang van de gebruiker en het adres van het Internetprotocol (IP) van de gebruiker.

Het Centre Saint-Honoré Ponthieu verzamelt in ieder geval enkel persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die aangeboden worden door de site https://www.hyacorp.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij ze zelf invoert. Er wordt dan nader gepreciseerd aan de gebruiker van de site https://www.hyacorp.fr of het al dan niet verplicht is om deze informatie te verstrekken.

Conform de bepalingen van artikels 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, tot de bestanden en de vrijheden, beschikt iedere gebruiker over een recht op toegang tot, rechtzetting van of verzet tegen de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, middels schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder, met vermelding van het adres waarnaar het antwoordt gestuurd moet worden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.hyacorp.fr wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, noch op om het even welke drager uitgewisseld, overgemaakt, overgedragen of verkocht aan derden. Enkel de hypothese van de overname van het Centre Saint-Honoré Ponthieu en van zijn rechten zou de overdracht mogelijk maken van de genoemde informatie aan de eventuele koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou moeten naleven met betrekking tot de bewaring en de wijziging van de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site https://www.hyacorp.fr.

De site werd aangegeven aan de CNIL onder het volgende nummer: 1740926 v 0, want er wordt informatie verzameld van het type: NS48 – Klant-prospectbestanden.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van de databases omzet.

 

Hyperlinks en cookies.

De site https://www.hyacorp.fr bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, met de toelating van het Centre Saint-Honoré Ponthieu. Het Centre Saint-Honoré Ponthieu heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en zal bijgevolg uit dien hoofde geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen.

De navigatie op de site https://www.hyacorp.fr kan leiden tot de installatie van (een) cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een bestandje dat niet de identificatie van de gebruiker toelaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en hebben tevens als bedoeling diverse metingen van het bezoek toe te laten.

De weigering van de installatie van een cookie kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren, om de installatie van de cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies van alle websites blokkeren. Valideren met Ok.

Onder Netscape: tabblad Bewerken / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Schakel cookies uit. Valideren met Ok.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.hyacorp.fr is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegdheid wordt uitsluitend toegewezen aan de rechtbanken van Parijs.

 

Belangrijkste toepasselijke wetten.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Lexicon

Gebruiker: Internetgebruiker die hoger vermelde site bezoekt.

Persoonsgegevens: “de informatie in om het even welke vorm, die al dan niet rechtstreeks, de identificatie toelaat van de natuurlijke personen waarop ze van toepassing is” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Verantwoording

Tekst gemaakt via SubDelirium